معرفی مرکز

مرکز مالی ایران با ترکیب سهامداری شرکت های بورس اوراق بهادار تهران، بورس انرژی ایران، بورس کالای ایران، سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و فرابورس ایران راه اندازی شده است. ماموریت مرکز ارائه خدمات حرفه ای به بازار های مالی به منظور توانمند سازی و ارتقاء کیفیت تصمیم سازی ذینفعان است. در همین راستا و با توجه به نیازمندی جامعه به دسترسی به داده های مالی برای اتخاذ تصمیم های بهینه، این مرکز راه اندازی پایگاه سری های زمانی تحقیقاتی ایران را در دستور کار خود قرار داد. در این پایگاه داده های مالی، معاملاتی و سایر داده های اقتصادی مورد نیاز اساتید، پژوهشگران، دانشجویان و سایر فعالان بازارهای مالی گردآوری و ارائه می شود.